منظور از No-show چیست؟

منظور مسافری است که پرواز خود را انجام ندهد.

در بلیط های سیستمی اگر مسافر پرواز خود را انجام ندهد با توجه به قوانین ایرلاین بخشی از هزینه خرید بلیط استرداد می گردد.

در بلیط ها چارتری اگر مسافر پرواز خود را انجام ندهد بلیط بطور کامل سوخت خواهد شد و هزینه ای از آن بازگشت داده نخواهد شد.

همچنین مسافری که در محدوده 24 ساعت مانده به پرواز بلیط خود را باطل نماید نیز No-Show محسوب می شود.

برای استرداد بلیط های No-Show لطفا 5 ساعت بعد از ساعت پرواز با کیش جت تماس حاصل نمایید تا مراحل استرداد بلیط انجام گردد.